Stiftelsen Lilla Ellen Key

Adress: Gryningsvägen 17
163 51 Spånga

Tel: 08-36 15 11

E-post: lillaellenkey@yahoo.se

Verksamhetens grundidé är waldorfpedagogiken. Den har givits av Rudolf Steiner och hans pedagogiska tankar om barnet och dess möjlighet till eget lärande och sociala utveckling i den fria leken. Pedagogiken bygger även på 7-årsperioder. I den första 7-års perioden, bör det lilla barnet få uppleva att ”Världen är god, pålitlig och värd att ta efter”.

Vi arbetar enligt Waldorfförskolans kursplan för förskolan, ”En väg till frihet” och Skolverkets läroplan för förskolan (LpFö98/2016). Genom riktlinjerna i dessa vill vi nå läroplanens mål för barnets lärande och utveckling

Waldorfpedagogiken bygger på en sammanhållen lekskoledag, vilket innebär att den grupp som barnet hör till är tillsammans så samlad tid som möjligt. När samma barn kommer samma tid varje morgon och
möter samma vuxen varje dag nås den nödvändiga kontinuitet som skapar trygghet och möjlighet till tydliga anknytningsrelationer.

Vi strävar efter att skapa en väl genomtänkt struktur på dagsrytmen, i gruppen och i samverkan med övriga i huset. Vi strävar efter en dagsrytm som växlar mellan långa perioder av lek, inne och ute, och mer koncentrerade stunder för samlingar med sång, rörelselekar och sagor, som en in- och utandning.

Vi ser också veckans och årets rytm som ett värdefullt pedagogiskt redskap för att skapa det sammanhang som barnen behöver i sin utveckling.